Архив новини 2019 г.

30.12.2019 г. На основание чл. 259, ал.1, т. 6 от ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и чл.1, т. 8 и Глава шеста от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът извършва оценка на здравните технологии на лекарствените продукти.

След 01.04.2019 г. в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) са постъпили процедури, за които се изисква извършването на оценка на здравните технологии (ОЗТ), като следва:

- двадесет и девет за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствени продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования.

- тринадесет за добавяне на нови терапевтични показания на лекарствени продукти, принадлежащи към международни непатентни наименования, включени в ПЛС.

Издадени са тридесет и пет броя заповеди, с които се определят работни групи, които да изготвят клинична и фармако-икономическа оценка на лекарствените продукти, подлежащи на ОЗТ. 

Към настоящия момент в НСЦРЛП са постъпили 31  изготвени оценки на здравните технологии от работни групи, от които двадесет и осем  са предоставени на НЗОК и две на Министерство на здравеопазването за предприемане на по-нататъшни действия, съгласно изискванията на ЗЗО и ЗЛПХМ. За двадесет и четири от докладите има постъпили становища и сключени договори за отстъпка по чл. 21, ал. 2 от Наредба № 10  от 2019 г за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на  лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за които се изисква.

Двадесет и четири процедури с ОЗТ са разгледани  на заседание на Съвета и имат издадени решения.


20.12.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


29.11.2019 г. Покана до заинтересованите лица за предоставяне на оферта за "Доставка на един брой фабрично нов (неупотребяван) лек автомобил за нуждите на НСЦРЛП"

Покана

Приложение 2 към Покана - Предложение за доставка на лек автомобил за нуждите на НСЦРЛП

Линк към пазарна консултация в Профила на купувача


28.11.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


12.11.2019 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти получи отличие за най-добър европейски обществен проект


11.11.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


08.10.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


13.09.2019 г. Заявяване на промяна на ПРУ във връзка с Brexit

Уважаеми заявители, във връзка с предстоящото излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (Brexit), Притежателите на разрешения за употреба, за които е извършена промяна на седалището на управление и промяната е вписана в разрешението за употреба от ИАЛ и ЕМА, следва в най-кратък срок да предприемат действия за подаване до НСЦРЛП на заявление за промяна на притежател на разрешението за употреба, съгласно изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти.


02.09.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


19.08.2019 г. След 01.04.2019 г. в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) са постъпили процедури, за които се изисква извършването на оценка на здравните технологии (ОЗТ), като следва:
- за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствени продукти, принадлежащи към 21 нови международни непатентни наименования;
- за добавяне на нови терапевтични показания на лекарствени продукти, принадлежащи към 7 международни непатентни наименования, включени в ПЛС.
Издадени са 25 броя заповеди, с които се определят работни групи, които да изготвят клинична и фармако-икономическа оценка на лекарствените продукти, подлежащи на ОЗТ. За 3 международни непатентни наименования все още не са издадени заповеди за определяне на работни групи, поради заявяване на процедурите в НСЦРЛП в началото на месец август и извършването на предварителна документална проверка.
Към настоящия момента в НСЦРЛП са постъпили 5 изготвени оценки на здравните технологии от работни групи, от които 3 са предоставени на НЗОК за предприемане на по-нататъшни действия, съгласно изискванията на ЗЗО и ЗЛПХМ. Две от постъпилите оценки се разглеждат от експертите на НСЦРЛП за съответствие с нормативните изисквания.
За 16 международни непатентни наименования са изпратени уведомителни писма до заявителите за отстраняване на непълнотите и недостатъците в документацията, както и за предоставяне на допълнителна информация.


06.08.2019 г. Информираме, че с актуализацията на публичните регистри от 02 август 2019 г. не се извършва отделно публикуване на Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с ниво на заплащане 100 %).
Записите от предходните актуализации на лекарствените продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония с МКБ I 10 са импортирани в Приложение № 1 на ПЛС.


31.07.2019 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


03.07.2019 Обучение на заявителите за внедрени нови електронни административни услуги

Уважаеми заявители, на 10.07.2019 г. от 10:00 ч. в зала 14, ет. 11 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти-София, бул.“Акад. Ив. Гешов“ 15 организира провеждането на обучение във връзка със заявяване на внедрените нови електронни административни услуги. За участие можете да заявите Вашето присъствие на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., най-късно до 08.07.2019 г.


02.07.2019 Внедрени нови електронни административни услуги

Уважаеми заявители, Националният съвет Ви уведомява за внедрени нови електронни административни услуги, които са активни на интернет страницата на НСЦРЛП, чрез Портала за електронни административни услуги , както следва:
• Внедрена електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно Глава шеста "а" от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП).

• Внедрени електронни административни процеси за регистриране и обработка на Декларации и Заявления, съгласно чл. 43  от НУПРРРЦЛП.

Обръщаме внимание, че във всички електронни административни услуги относими към Позитивния лекарствен списък е инкорпорирана с чек-бокс Декларация за верността на данните. Маркирането на чек-бокса отменя необходимостта от прилагане на Декларация за верността на данните на хартиен носител.


26.06.2019 Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Националният съвет е сред администрациите, които започват внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.
Първоначалната фаза на процеса внедряване на CAF ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на Националния съвет. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Националния съвет, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Повече информация за модела можете да получите ТУК.


25.06.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


18.06.2019 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е отличен за най-добър европейски обществен проект

Националният съвет получи отличие в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EIPA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019). Проектът „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ бе отличен като най-добра практика в категорията „Европейски/Национален проект“.
Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) бяха подадени над 160 кандидатури за проекти от 28 различни държави в 3 различни категории („Европейско/Национално ниво“; „Регионално ниво“ и „Местно ниво“), които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации. Одобрените за участие проекти бяха оценявани от международно жури, съставено от академични представители и експерти от частния и публичния сектор.
Отличието за най-добра практика нарежда Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти сред отличени институции, като: Министерство на вътрешните работи на Люксембург; Министерство на финансите на Австрия; Министерство на вътрешните работи на Холандия; Върховния съд на Словения; Федерално бюро за борба с корупцията на Австрия; Агенция за административна модернизация на Португалия; Централното статистическо бюро на Холандия; Администрация за въздушна навигация на Люксембург; Съюз на търговските, промишлени, занаятчийски и селскостопански камари на Италия.
Отличените проекти за най-добра практика в съответните категории ще бъдат наградени на официална церемония на високо равнище, която ще се проведе в началото на м. ноември 2019 г. в кметството на гр. Маастрихт, Холандия. Церемонията се провежда под патронажа на кметицата на гр. Маастрихт г-жа Annemarie Penn-te Strake, която лично ще връчи наградите на отличените институции.
Повече за конкурса можете да видите ТУК


05.06.2019 Внедряване на софтуер за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

На 05 юни 2019 г. официално стартира внедрен софтуер за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък.

Пилотното стартиране на софтуерната платформа се реализира в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София от председателя и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съвместно с д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и ръководството на лечебното заведение.

Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).


29.05.2019 Задължени лечебни заведения, които заплащат лекарствени продукти с публични средства

Съгласно чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Регламентираното в чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти задължение за продажба на лекарствени продукти на лечебни заведения на цена, не по-висока от стойността, определена по реда на чл. 55, следва да се прилага при продажбата на лекарствени продукти единствено на лечебни заведения от изрично очертания в ЗЛПХМ кръг, както следва: лечебни заведения с държавно и/или общинско участие, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебнит заведения за стационарна психиатрична помощ, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, лечебни заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


28.05.2019 Кандидатура на НСЦРЛП в европейски конкурс на Европейския институт по публична администрация

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти представи своята кандидатура с проект „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EPSA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019).

Кандидатурата на Националния съвет за най-добра практика в категорията „Национален/Европейски проект“ бе одобрена и допусната до етап оценяване от външни и независими експерти.

Основната тема тази година е „Нови решения на комплексни предизвикателства – Устойчив публичен сектор, ориентиран към гражданите и подготвен за бъдещето“. Под този надслов EPSA 2019 се стреми да покаже и възнагради онези практики, които предлагат нови решения в областта на публичните услуги и разработването на политики за решаване на комплексните предизвикателства, пред които е изправен публичният сектор в Европа - демографските промени, изменението на климата, технологичната трансформация, киберсигурността и други.

От създаването си конкурсът за най-добър европейски обществен проект (EPSA) е получил, оценил и разпространил повече от 1200 публични практики от 39 европейски страни и институции. Тези случаи представляват богата база данни с ценен опит в услуга на всички европейски публични администрации.

Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) са подадени над 160 апликационнни форми за проекти от 28 различни държави, които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации.

Повече за конкурса, неговите история, цели и философия вижте ТУК.
Как се оценяват проектите можете да видите ТУК.


22.05.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


14.05.2019 НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3 а, 3 б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването. Лечебните заведения определени за проследяване на ефекта от терапията за конкретен лекарствен продукт се вписват в съответното приложение на Позитивния лекарствен списък. За добавяне на лечебно заведение за проследяване на ефекта от терапията с лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, притежателят на разрешението за употреба или упълномощен негов представител следва да подаде заявление и всички съотносими документи по процедура за промяна на други вписани в регистъра обстоятелства (добавяне на лечебни заведения за проследяване на ефекта от терапия) за съответния лекарствен продукт до Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно разпоредбите на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


10.05.2019 Националният съвет е внедрил разширено търсене на данни за промяна на цените на лекарствените продукти в портала за „Електронни регистри“ (http://portal.ncpr.bg/registers/). „Разширеното търсене“ включва нов модул за извършване на улеснен достъп до данни за промяна на цена и референтна стойност на лекарствените продукти за всички приложения на Позитивния лекарствен списък, Регистъра на пределните цени и Регистъра на максималните продажни цени, за определен период от време.
Предоставят се данни за историята на промените в цените за избран лекарствен продукт.


08.05.2019 Министерство на здравеопазването и НСЦРЛП изразяват благодарност към експертите, участвали в процеса по създаване на проектите на Фармако-терапевтични ръководства.
Председатели и членове на експертни съвети по медицински специалности и дейности, национални консултанти, медицински научни дружества и лекари участваха в процеса по създаването и актуализирането на проектите на Фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти. 
Министерството на здравеопазването и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изразяват своята благодарност към всички експерти за съдействието, компетентността и професионалния подход, с които допринесоха за ефективно и ползотворно сътрудничество.


07.05.2019 Националният съвет Ви уведомява, че считано от 07.05.2019 г. "Звеното за административно обслужване" ще се помещава в стая 32 на 11 етаж в сграден комплекс "Център по хигиена", на адрес: София 1431, бул. "Акад. Иван Евстр. Гешов" № 15.


24.04.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


12.04.2019 Националният съвет публикува в рубрика „Указания“ на меню „Ценообразуване и реимбурсиране“ указания за разширяване на терапевтичните показания на лекарствен продукт.


29.03.2019 НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 56 от 28.03.2019 г., публикувано в ДВ бр. 26 от 29 март 2019 г. се измененият и допълват три нормативни акта във връзка с дейността на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предвижда създаване на нови режими, необходими за изпълнение на промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. в ДВ бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), а именно оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък.
Разписани са условията, редът и критериите за определяне на лекарствените продукти, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срокът и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочен е и редът, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.
Друга промяна е оптимизиране на режима по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите-членки - от 17 на 10, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и допълнителни държави.
При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.
Изменя се и се допълва Тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с която се въвеждат държавни такси, които следва да обезпечат процеса по извършване на ОЗТ.
Поради въвеждането на нови функции се извършват и изменения и допълнения в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и неговата администрация. Числеността на НСЦРЛП се увеличава с 5 щатни бройки.


25.03.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


19.03.2019 В рубрика "Фармако-терапевтични ръководства" е създадена секция за проекти на обществено обсъждане, които са публикувани за провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации, в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове.


26.02.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.01.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


02.01.2019 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2019 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)