Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Председателят на НСЦРЛП утвърди план за действие на НСЦРЛП за реализиране на мерките за подобрение към Доклад за самооценка по прилагането на CAF-2013 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за периода 2020 - 2021 г., утвърден на 30.12.2019 г. С това НСЦРЛП завърши още един етап от въвеждането на Общата рамка за оценка CAF, изпълнявайки свое нормативно задължение по чл. 64 от Закона за администрацията - да осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството.
Планът съдържа 21 стратегически и 11 бързи мерки за подобрение в четири области, съгласно мерките за подобрение, визирани в Доклада за самооценка на организацията - Разработване на стратегически документи; Управление на партньорства и информация.Повишаване информираността в обществото за дейността на Съвета; Човешки ресурси; Управление и координиране на процесите.

Набелязани са конкретни срокове за изпълнение на всяка от визираните дейности в изпълнение на посочените мерки и са определени отговорните лица, чиито задължения са дискутирани на разяснителна среща, като са обсъдени и първоначалните дейности по реализирането на плана.

Началото на осъществяване на мерките е поставено с отчитане на първите бързи победи, набелязани в плана за подобрение – комуникиране на резултатите от дейността на администрацията на НСЦРЛП за 2019 г. с широк кръг заинтересовани страни, партньори на Съвета.


На 26-28 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първа годишна среща на потребителите на CAF в България, която беше официално открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация. В срещата участваха г-жа Isabelle Verschueren и г-н Tomislav Micetic, представящи европейския опит, както и български организации, прилагащи Европейския модел за качество, специално предназначен за публичния сектор.

Фокус на срещата бе представянето на новата версия на модела - CAF2020, споделянето на опит, добри практики и научени уроци от въвеждането на CAF в европейски и български администрации, дългосрочната визия за CAF-2030, изводи на консултанти за българската практика по внедряването на CAF в България.

От страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в срещата участваха г-жа Галина Стоева – Главен секретар на НСЦРЛП и г-жа Милена Цаковкса – главен юрисконсулт в дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии“ в НСЦРЛП. Г-жа Стоева представи опита и добрите практики по внедряване на CAF в НСЦРЛП с презентация на тема: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти -обща рамка за оценка CAF 2013 – инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор“.


Националният съвет е сред администрациите, които започват внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Първоначалната фаза на процеса внедряване на CAF ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на Националния съвет. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Националния съвет, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Повече информация за модела можете да получите ТУК.

Същност на модел CAF

Управление на качеството с CAF (видео)