Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Националният съвет е сред администрациите, които започват внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Първоначалната фаза на процеса внедряване на CAF ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на Националния съвет. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Националния съвет, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Повече информация за модела можете да получите ТУК.

Същност на модел CAF

Управление на качеството с CAF (видео)