Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

05.01.2021 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е удостоен с етикет „Ефективен CAF потребител“, в резултат на приключила външна оценка по внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея.

Внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework) в НСЦРЛП, е в изпълнение на чл. 64 от Закона за администрацията за цялостно управление на качеството на дейността на организацията за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели, включително чрез системи за управление на качеството.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“, с който е удостоен Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти има за цел да предостави обективна външна оценка за качественото прилагане на модела CAF. Чрез външната оценка на НСЦРЛП, администрация е отличена за започнатия от нея път на усъвършенстване за постигане на по-добро управление и качествена организация на работа във всички ключови аспекти, да оцени положените усилия от ръководството и служителите за въвеждането на модела и да награди поетото предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент.

Връчването на етикета ще се осъществи на специална тържествена конференция, която ще се проведе през 2021 г. Наградата ще бъде връчена на г-жа Галина Стоева – главен секретар и ръководител на работната група по внедряване на Общата рамка за оценка – CAF в Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.


18.12.2020 Доклад за обратна връзка по CAF

Докладът за обратна връзка обективира оценката на външния оценител за прилагането на модел CAF в Националния съвет по цени и реимбунсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), извършена на база на направеното проучване и Националните правила за външна обратна връзка.


02.03.2020 На 26-28 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първа годишна среща на потребителите на CAF в България, която беше официално открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация. В срещата участваха г-жа Isabelle Verschueren и г-н Tomislav Micetic, представящи европейския опит, както и български организации, прилагащи Европейския модел за качество, специално предназначен за публичния сектор.

Фокус на срещата бе представянето на новата версия на модела - CAF2020, споделянето на опит, добри практики и научени уроци от въвеждането на CAF в европейски и български администрации, дългосрочната визия за CAF-2030, изводи на консултанти за българската практика по внедряването на CAF в България.

От страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в срещата участваха г-жа Галина Стоева – Главен секретар на НСЦРЛП и г-жа Милена Цаковкса – главен юрисконсулт в дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии“ в НСЦРЛП. Г-жа Стоева представи опита и добрите практики по внедряване на CAF в НСЦРЛП с презентация на тема: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти -обща рамка за оценка CAF 2013 – инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор“.


28.02.2020 Председателят на НСЦРЛП утвърди план за действие на НСЦРЛП за реализиране на мерките за подобрение към Доклад за самооценка по прилагането на CAF-2013 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за периода 2020 - 2021 г., утвърден на 30.12.2019 г. С това НСЦРЛП завърши още един етап от въвеждането на Общата рамка за оценка CAF, изпълнявайки свое нормативно задължение по чл. 64 от Закона за администрацията - да осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството.
Планът съдържа 21 стратегически и 11 бързи мерки за подобрение в четири области, съгласно мерките за подобрение, визирани в Доклада за самооценка на организацията - Разработване на стратегически документи; Управление на партньорства и информация.Повишаване информираността в обществото за дейността на Съвета; Човешки ресурси; Управление и координиране на процесите.

Набелязани са конкретни срокове за изпълнение на всяка от визираните дейности в изпълнение на посочените мерки и са определени отговорните лица, чиито задължения са дискутирани на разяснителна среща, като са обсъдени и първоначалните дейности по реализирането на плана.

Началото на осъществяване на мерките е поставено с отчитане на първите бързи победи, набелязани в плана за подобрение – комуникиране на резултатите от дейността на администрацията на НСЦРЛП за 2019 г. с широк кръг заинтересовани страни, партньори на Съвета.


27.01.2020 г. На 23 и 24 януари 2020 г. служители от НСЦРЛП преминаха Второ специализирано обучение за въвеждане на CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация“. Фокусът по време на обучението попадна върху: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на Европейския институт по публична администрация – определяне на мерките със стратегическа тежест; интегриране на мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение на плана за подобрение; процедура за външна обратна връзка.

Процесът следва да приключи с изготвянето на План с мерки за подобрения, който да бъде представен на ръководството и утвърден от председателя на НСЦРЛП, след което да бъде представен и на Института по публична администрация.


16.12.2019 г. Като съществен етап от внедряването на инструмента CAF Националният съвет изготви „Доклад от самооценката по прилагането на CAF 2013 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за периода 2017-2019 г.“.

Докладът обобщава силните и слабите страни на организацията, както и анализ на предпоставките за наличието на тези страни и изводите от тях, сепарирано и в съвкупност. Изготвена бе конкретна диагноза на организацията, включваща 159 силни страни на НСЦРЛП и 78 области за подобрение, които са дефинирани в резултат на извършената самооценка по методиката на модел CAF и на база на доказателствата – практики и документи на организацията. В рамките на самооценката са предложени 83 мерки за подобрение, които могат да индикират и подпомогнат процеса на изготвяне на Плана за подобрение.

Докладът бе предоставен на ръководството и бе одобрен от Председателя на Съвета, след което бе официално представен на всички членове на НСЦРЛП на специална среща за целта, която се проведе на 13 и 14 декември 2019 г. в хотел „Медите“, гр. Сандански. Докладът бе подкрепен, като се потвърди ангажираността на цялото ръководство по прилагане на мерките за подобрение.


14.10.2019 г. В периода 9-11 октомври 2019 г. в НСЦРЛП беше проведено Първо специализирано обучение по внедряване на Общата рамка за оценка (CAF). Във въждащата част на обучението присъстваше ръководството и целият състав на администрацията на Съвета. Специализираното обучение дава началото на реализирането на етапа по извършване на самооценка в организацията, поради което бе проведено с групата по самооценка, определена от ръководството на НСЦРЛП.


22.07.2019 г. В периода 12-19 юли 2019 г. беше проведено Първо обучение на ръководителите и служителите от администарцията на НСЦРЛП за въвеждане на CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация“ с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане в администрацията. Обучението беше организирано и проведено в два етапа:

Общо обучение за висши държавни служители и ръководители по ЗДСл на администраците, въвеждащи CAF, предназначено за ръководители, които имат водеща роля за подпомагане процеса на внедряване на CAF в администрацията. Участниците бяха запознати със същността и ползите от внедряването на модела CAF, етапите в процеса по внедряване и ключовата роля на ръководството за успеха на този процес.

Общо обучение за служители на администраците, въвеждащи модела CAFдвудневно базисно обучение за същността на модела и процеса на неговото внедряване, предназначено за експерти, впоследствие участващи в екипите, въвеждащи CAF.


28.06.2019 Националният съвет е сред администрациите, които започват внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Първоначалната фаза на процеса внедряване на CAF ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на Националния съвет. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Националния съвет, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Повече информация за модела можете да получите ТУК.

Същност на модел CAF

Управление на качеството с CAF (видео)