Въвеждане на общата рамка за оценка – CAF в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

20.12.2021 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е включен във второто издание на Сборник с добри практики по CAF. В него са представени добрите практики на 36 публични администрации въвели модела за качество в периода 2016 – 2021 г. по проекти „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” и „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” на Института по публична администрация, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сборникът представя процесът на въвеждане на CAF в НСЦРЛП и неговата проекция в цялостното развитие на организацията. Представени са изводите от въвеждането на модела, срещнатите предизвикателства, научените уроци и препоръките, които биха били важни за други администрации, въвеждащи CAF.


08.09.2021 Признание за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

нцпр.jpg

Националният съвет бе удостоен със сертификат „Ефективен CAF потребител“  по време на организираната „Конференция за споделяне на добри практики“, която се проведе на 03.09.2021 г. във Федерация на научно-техническите съюзи, град София.

Признанието идва след високата оценка на независим външен оценител-експерт от CAF ресурсен център за внедряване на системата за управление на качеството CAF в НСЦРЛП.

Моделът CAF е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Най-новата версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите и бизнеса. CAF като цялостен инструмент за качество се основава на 8-те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, които са в същността на модела.


05.01.2021 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е удостоен с етикет „Ефективен CAF потребител“, в резултат на приключила външна оценка по внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея.

Внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework) в НСЦРЛП, е в изпълнение на чл. 64 от Закона за администрацията за цялостно управление на качеството на дейността на организацията за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели, включително чрез системи за управление на качеството.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“, с който е удостоен Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти има за цел да предостави обективна външна оценка за качественото прилагане на модела CAF. Чрез външната оценка на НСЦРЛП, администрация е отличена за започнатия от нея път на усъвършенстване за постигане на по-добро управление и качествена организация на работа във всички ключови аспекти, да оцени положените усилия от ръководството и служителите за въвеждането на модела и да награди поетото предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент.

Връчването на етикета ще се осъществи на специална тържествена конференция, която ще се проведе през 2021 г. Наградата ще бъде връчена на г-жа Галина Стоева – главен секретар и ръководител на работната група по внедряване на Общата рамка за оценка – CAF в Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.


18.12.2020 Доклад за обратна връзка по CAF

Докладът за обратна връзка обективира оценката на външния оценител за прилагането на модел CAF в Националния съвет по цени и реимбунсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), извършена на база на направеното проучване и Националните правила за външна обратна връзка.


02.03.2020 На 26-28 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първа годишна среща на потребителите на CAF в България, която беше официално открита от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация. В срещата участваха г-жа Isabelle Verschueren и г-н Tomislav Micetic, представящи европейския опит, както и български организации, прилагащи Европейския модел за качество, специално предназначен за публичния сектор.

Фокус на срещата бе представянето на новата версия на модела - CAF2020, споделянето на опит, добри практики и научени уроци от въвеждането на CAF в европейски и български администрации, дългосрочната визия за CAF-2030, изводи на консултанти за българската практика по внедряването на CAF в България.

От страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в срещата участваха г-жа Галина Стоева – Главен секретар на НСЦРЛП и г-жа Милена Цаковкса – главен юрисконсулт в дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии“ в НСЦРЛП. Г-жа Стоева представи опита и добрите практики по внедряване на CAF в НСЦРЛП с презентация на тема: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти -обща рамка за оценка CAF 2013 – инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор“.


28.02.2020 Председателят на НСЦРЛП утвърди план за действие на НСЦРЛП за реализиране на мерките за подобрение към Доклад за самооценка по прилагането на CAF-2013 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за периода 2020 - 2021 г., утвърден на 30.12.2019 г. С това НСЦРЛП завърши още един етап от въвеждането на Общата рамка за оценка CAF, изпълнявайки свое нормативно задължение по чл. 64 от Закона за администрацията - да осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството.
Планът съдържа 21 стратегически и 11 бързи мерки за подобрение в четири области, съгласно мерките за подобрение, визирани в Доклада за самооценка на организацията - Разработване на стратегически документи; Управление на партньорства и информация.Повишаване информираността в обществото за дейността на Съвета; Човешки ресурси; Управление и координиране на процесите.

Набелязани са конкретни срокове за изпълнение на всяка от визираните дейности в изпълнение на посочените мерки и са определени отговорните лица, чиито задължения са дискутирани на разяснителна среща, като са обсъдени и първоначалните дейности по реализирането на плана.

Началото на осъществяване на мерките е поставено с отчитане на първите бързи победи, набелязани в плана за подобрение – комуникиране на резултатите от дейността на администрацията на НСЦРЛП за 2019 г. с широк кръг заинтересовани страни, партньори на Съвета.


27.01.2020 г. На 23 и 24 януари 2020 г. служители от НСЦРЛП преминаха Второ специализирано обучение за въвеждане на CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация“. Фокусът по време на обучението попадна върху: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на Европейския институт по публична администрация – определяне на мерките със стратегическа тежест; интегриране на мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение на плана за подобрение; процедура за външна обратна връзка.

Процесът следва да приключи с изготвянето на План с мерки за подобрения, който да бъде представен на ръководството и утвърден от председателя на НСЦРЛП, след което да бъде представен и на Института по публична администрация.


16.12.2019 г. Като съществен етап от внедряването на инструмента CAF Националният съвет изготви „Доклад от самооценката по прилагането на CAF 2013 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за периода 2017-2019 г.“.

Докладът обобщава силните и слабите страни на организацията, както и анализ на предпоставките за наличието на тези страни и изводите от тях, сепарирано и в съвкупност. Изготвена бе конкретна диагноза на организацията, включваща 159 силни страни на НСЦРЛП и 78 области за подобрение, които са дефинирани в резултат на извършената самооценка по методиката на модел CAF и на база на доказателствата – практики и документи на организацията. В рамките на самооценката са предложени 83 мерки за подобрение, които могат да индикират и подпомогнат процеса на изготвяне на Плана за подобрение.

Докладът бе предоставен на ръководството и бе одобрен от Председателя на Съвета, след което бе официално представен на всички членове на НСЦРЛП на специална среща за целта, която се проведе на 13 и 14 декември 2019 г. в хотел „Медите“, гр. Сандански. Докладът бе подкрепен, като се потвърди ангажираността на цялото ръководство по прилагане на мерките за подобрение.


14.10.2019 г. В периода 9-11 октомври 2019 г. в НСЦРЛП беше проведено Първо специализирано обучение по внедряване на Общата рамка за оценка (CAF). Във въждащата част на обучението присъстваше ръководството и целият състав на администрацията на Съвета. Специализираното обучение дава началото на реализирането на етапа по извършване на самооценка в организацията, поради което бе проведено с групата по самооценка, определена от ръководството на НСЦРЛП.


22.07.2019 г. В периода 12-19 юли 2019 г. беше проведено Първо обучение на ръководителите и служителите от администарцията на НСЦРЛП за въвеждане на CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация“ с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане в администрацията. Обучението беше организирано и проведено в два етапа:

Общо обучение за висши държавни служители и ръководители по ЗДСл на администраците, въвеждащи CAF, предназначено за ръководители, които имат водеща роля за подпомагане процеса на внедряване на CAF в администрацията. Участниците бяха запознати със същността и ползите от внедряването на модела CAF, етапите в процеса по внедряване и ключовата роля на ръководството за успеха на този процес.

Общо обучение за служители на администраците, въвеждащи модела CAFдвудневно базисно обучение за същността на модела и процеса на неговото внедряване, предназначено за експерти, впоследствие участващи в екипите, въвеждащи CAF.


28.06.2019 Националният съвет е сред администрациите, които започват внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Първоначалната фаза на процеса внедряване на CAF ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на Националния съвет. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Националния съвет, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Повече информация за модела можете да получите ТУК.

Същност на модел CAF

Управление на качеството с CAF (видео)