Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование

05.06.2019 Внедряване на софтуер за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

На 05 юни 2019 г. официално стартира внедрен софтуер за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък.

Пилотното стартиране на софтуерната платформа се реализира в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София от председателя и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съвместно с д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и ръководството на лечебното заведение.

Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).


05.01.2017 г. Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията

Във връзка с изискването на чл. 31а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) публикува Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията.

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва за срок до първоначалното подаване на заявление за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти. При включването на лекарствените продукти НСЦРЛП определя и условията и критериите за проследяване на ефекта от терапията с тях. Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от университетски болници и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

 

Актуално до 02.05.2019 г.