Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование/ с разширени терапевтични показания, за които до момента не е заплащано в съответното приложение на ПЛС

Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.

В хода на проследяване на ефекта от терапията лечебните заведения ще събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система.

Предоставяните данни на Националния съвет от страна на болничните информационни системи са относими към определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапията с иновативни лекарствени продукти, като информацията ще бъде напълно анонимизирана (данни, които не съдържат лична информация за конкретния пациент).

Съветът събира, съхранява и анализира информацията.


Причини за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти

Каква е целта на проследяването на ефекта от терапията?

В кои случаи се постановява проследяване на ефекта от терапията на лекарствените продукти?

Как се извършва проследяването на ефекта от терапията?

За какъв период от време?

Какъв е резултатът от проследяване ефекта от терапията на лекарствените продукти?


Архив 

Актуално до 02.05.2019 г.