Архив на утвърдени фармако-терапевтични ръководства

Националният съвет съгласно чл. 259, т. 4 от ЗЛПХМ, утвърждава, отменя или изменя Фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

 

Фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Фармако-терапевтично ръководство по хематология

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания

Фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергични болести

Фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически болести

Фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания

Фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Допълнение към Фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Допълнение към Фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Фармако-терапевтично ръководство по гастроентерологични заболявания

Фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология