Антикорупция

Антикорупционни планове и отчети

Антикорупционен план 2018

Отчет на Антикорупционен план 2017

Отчет на Антикорупционен план 2016

Отчет на Антикорупционен план 2015

 

Механизми за подаване на сигнали за корупция

 

Вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция

 

Държавни органи

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

 

Национално законодателство

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт

Наказателен кодекс

 

Декларации на служителите от администрацията на НСЦРЛП по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (отменен с § 3, т. 3 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, доп. ДВ бр.21/09.03.2018г.):

Регистър на декларациите по чл. 12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ
2017

2016
2015
2014
2013 /1-ва част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част