Наредби за промяна на фармако-терапевтични ръководства

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.09. 2019 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2019 г.) за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, обн. ДВ бр.110 от 29.12.2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 05.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 30 от 2020 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания, доп. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. (ДВ, бр. 80 от 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести, доп. ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 3 октомври 2019 г. (обн. ДВ бр. 83 от 22 октомври 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, изм. и доп. ДВ бр. 95 от 06.11.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", бр. 95 от 6 ноември 2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 95 от 03 декември 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания, доп. ДВ. бр. 87 от 09 октомври 2020 г.


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 79 от 08 октомври 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение, доп. ДВ. бр. 81 от 15 септември 2020 г.


Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 95 от 03 декември 2019 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, изм. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. (обн. ДВ. бр. 8 от 28 януари 2020 г.) за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия, изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.