Важни съобщения от 2021 г.

22.12.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


03.12.2021 С актуализацията на 02.12.2021г. е извършено публикуване на регистрационни номера на лекарствени продукти, вписани в Регистъра на пределните цени и Регистъра на максималните продажни цени, в изпълнение на § 35 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 124 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. и протоколи от заседания на Съвета № 446/2021 г. и 447/2021 г.


01.12.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.11.2021 Националният съвет Ви информира, че в меню "Административно обслужване", рубрика "Анкетни карти" е публикувана Анкета за използване на виртуален ПОС-терминал при заплащане на такса за предоставяне на електронни административни услуги от НСЦРЛП.


28.10.2021 Участие на НСЦРЛП в „Среща за споделяне на добри практики в администрацията”

В периода 21-23.10.2021 г. се проведе „Среща за споделяне на добри практики в администрацията”, организирана от Института по публична администрация (ИПА). Срещата имаше за цел да насърчи споделянето и популяризирането на добри практики сред представители на държавната администрация, на която бяха обсъдени и представени практики в следните три категории „Технологични решения за открито управление“, „Социална отговорност“ и „Управление на човешките ресурси“. Главният секретар на НСЦРЛП г-жа Галина Стоева представи внедрената „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“, в категория „Технологични решения за открито управление“.

Опорни точки на презентацията:
- внедрената информационната система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти и ползите от внедряването на уникален национален номер за идентификация на лекарствените продукти;
- удостояването на НСЦРЛП с наградата „Сертификат за най-добра европейска практика“ в конкурса EPSA2019, организиран от Европейския институт по публична администрация;
- начините и възможността за участие на други български администрации в конкурса European Public Sector Award.


25.10.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


19.10.2021 Уважаеми притежатели на разрешения за употреба или упълномощени техни представители,

Моля да инициирате в най-кратък срок процедури за промяна на други вписани в регистъра обстоятелства за лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, в случай на установяване на несъответствие между АТС-кода, вписан в Кратките характеристики на лекарствения продукт, които пускате на пазара и тези, включени в Позитивния лекарствен списък, поради настъпили промени на кодовете по анатомо-терапевтично-химичната класификация (АТС), определени от Световната здравна организация. Заявяването на промените и актуализацията на АТС-кодовете в ПЛС е предпоставка за успешно сключване на рамкови споразумения от Министерство на здравеопазването, чрез „Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните завeдения в Република България“.


21.09.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


08.09.2021 Признание за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти


25.08.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


26.07.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


22.06.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


21.05.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


26.04.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


01.04.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


01.03.2021 На основание чл. 63 от Закона за администрацията в меню "За Съвета", рубрика "Годишни доклади" е публикуван Годишен доклад за дейността на НСЦРЛП за 2020 г.


25.02.2021 Уважаеми заявители, уведомяваме Ви, че техническият проблем в уеб-портала на НСЦРЛП вече е отстранен и можете да подавате заявления и документи по електронен път


24.02.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


28.01.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.01.2021 г. На 22.01.2021 г. се проведе дигитална конференция на тема „Е-решения за по-добро здраве“ от поредицата “Капитал Здраве”, организирана от в. „Капитал“. В официалната част на дигиталната конференция гост-участник беше Председателят на НСЦРЛП - проф. Николай Данчев, който поднесе приветствие към участниците и лекция с акцент върху следващите стъпки в дигитализацията на НСЦРЛП и полезните електронни приложения за лекарите и пациентите, които вече работят. На конференцията бяха обсъдени основни инфраструктурни решения за здравеопазването в България и европейските страни; приложения и дигитални решения за пациенти, медицински специалисти и фармацевти; права на пациентите в дигитална среда. Информация за дигиталната конференция можете да видите ТУК.


20.01.2021 г. ОПРОВЕРЖЕНИЕ на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти по повод медийна публикация на Clinika.bg

На 15 януари 2021 г., в 15:54 ч. интернет медията за здравна информация Clinica.bg е публикувала материал със заглавие „90 препоръки за лекарствената политика“, с подзаглавие „Липсва достатъчно прозрачност, държавата изпусна контрола над НСЦРЛП“, смятат експертите“. https://clinica.bg/15330-90-preporyki-za-lekarstvenata-politika
Материалът се позовава на публикуван от Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) "Анализ и изготвяне на препоръки за ангажиране на гражданското участие в процесите по оценка на здравните технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарствата по лекарско предписание, заплащани с публични/бюджетни средства" (Анализ), който е реализиран по проект на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, чрез финансова подкрепа в размер на 89 049,24 лева. „Анализът“ е възложен на фирма „Фарма България“ ЕООД.

В публикацията се съдържат неверни изводи, които уронват авторитета на държавен регулаторен орган в лицето на Съвета, Министерство на здравеопазването и Министерския съвет, например с твърдението, че „Сред основните констатации в доклада са, че държавата в лицето на здравното министерство и министерски съвет не упражнява никакъв контрол над Съвета по цени и реимбурсиране, а дейността на институциите не е достатъчно прозрачна“.
Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, напълно опровергава тази невярна и злонамерена интерпретация на „Анализа“, който не съдържа в нито една своя част подобно заключение.
Категорично се противопоставяме на публикацията, която противоречи на изводите от „Анализа“, посочени в точка 2 (стр.6, абзац трети, пети и шести), включително и на посочените „90 препоръки“, които по неясен начин журналистът е формулирал.
Националният съвет се ангажира задълбочено да анализира дадените адекватни препоръки на БАЛИ и да проведе разяснителна кампания до всички пациентски организации и фармацевтични асоциации относно законовите функции на НСЦРЛП и възможностите за улеснено търсене на данни чрез публичните регистри на цените и реимбурсирането на лекарствени продукти, с оглед повишаване на възможностите на гражданския контрол за прозрачно и ефективно управление.


05.01.2021 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е удостоен с етикет „Ефективен CAF потребител“, в резултат на приключила външна оценка по внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея.

Внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework) в НСЦРЛП, е в изпълнение на чл. 64 от Закона за администрацията за цялостно управление на качеството на дейността на организацията за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели, включително чрез системи за управление на качеството.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“, с който е удостоен Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти има за цел да предостави обективна външна оценка за качественото прилагане на модела CAF. Чрез външната оценка на НСЦРЛП, администрация е отличена за започнатия от нея път на усъвършенстване за постигане на по-добро управление и качествена организация на работа във всички ключови аспекти, да оцени положените усилия от ръководството и служителите за въвеждането на модела и да награди поетото предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент.


04.01.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)