Архив новини 2020 г.

02.12.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


30.10.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


30.09.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.08.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


27.08.2020 г. Уважаеми заявители, във връзка с предприети мерки за намаляване разпространението на коронавирус COVID-19 Ви информираме, че всеки вторник и петък от 17:00 ч. ще се провежда дезинфекция на работните помещения на НСЦРЛП, поради което достъпът до административно обслужване ще бъде ограничен.


31.07.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


17.07.2020 г. Уважаеми заявители, информираме Ви, че поради извършване на пълна дезинфекция на работните помещения и коридорните пространства в сграден комплекс „Център по хигиена“ на 17 юли 2020 г., след 15:00 ч. подаването на заявления и документи в НСЦРЛП ще се извършва само по електронен път.


01.07.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.06.2020 г. Уважаеми заявители, с настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-достъпно и ефикасно административно обслужване. Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване.


04.06.2020 Националният съвет Ви уведомява, че в меню "Ценообразуване и реимбурсиране", рубрика „Указания“ са актуализирани Методологични указания за представяните документи за оценка на ефикасността, терапевтичната ефективност, безопасността и фармакоикономическите показатели на лекарствени продукти при кандидатстване за поддържане на реимбурсен статус в Позитивния лекарствен списък.


01.06.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


04.05.2020 Националният съвет Ви уведомява за извършени промени на уникалните идентификационни кодове на лекарствени продукти в РЕГИСТЪРА НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ и в РЕГИСТЪРА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ. Пълния списък на променените уникални идентификационни кодове можете да видите ТУК.


30.04.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.04.2020 Срокове по време на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви уведомяваме, че съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3 от закона, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.


03.04.2020 Уважаеми заявители, информираме Ви, че поради извършване на пълна дезинфекция на работните помещения и коридорните пространства в сграден комплекс „Център по хигиена“ на 6 април 2020 г. (понеделник), след 15:00 ч. подаването на заявления и документи в НСЦРЛП ще се извършва само по електронен път.


01.04.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.03.2020 Срокове по време на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Във връзка с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви уведомяваме, че сроковете, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания следва да се броят в съответствие с разпоредбата на чл. 3, т. 2 от закона.


18.03.2020 г. Отмяна на редовно заседание на НСЦРЛП

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и предвид наложените ограничителни мерки с оглед разпространението на коронавирус COVID-19, планираното на 19 март 2020 г. редовно заседание на Националния съвет няма да бъде проведено, като оставаме в готовност за провеждане на извънредно заседание във всеки следващ момент, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.


16.03.2020 г. Граждански контрол върху цените на лекарствените продукти

Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk

В прикачения файл можете да намерите указание за ползване на мобилното приложение: Указания за мобилното приложение 

 andoid


16.03.2020г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НСЦРЛП

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Информираме гражданите, бизнеса и заинтересованите организации за възможностите, които предоставя  Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на НСЦРЛП. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал. 4 от Закона за електронно управление.


11.03.2020 г. Ограничителни меркиcovid19.jpg

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, прието на заседание на Народното събрание за периода от 13 март до 13 април 2020 г., във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, Ви информираме за налагане на следните ограничителни мерки:

  1. Ограничава се достъпът на външни лица до работните помещения на НСЦРЛП.
  2. Консултации с граждани и заявители ще се извършват само по телефон или по електронен път.
  3. Потребителите на административни услуги се приканват да заявяват услуги и да получават издадените решения по електронен път, посредством уеб-портала, достъпен на интернет страницата на НСЦРЛП или чрез лицензиран пощенски оператор.
  4. Подаването на жалби и допълнителни документи към административни процедури следва да се извършва по електронен път като прикачени файлове, подписани с електронен подпис или на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор (датата на пощенското клеймо ще удостоверява датата на получаване на съответния документ).
  5. За регистрираните документи ще получавате съответните входящи номера по електронен път.

При необходимост, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация, ограничителните мерки ще бъдат променени и допълнени или техният срок ще бъде удължен.


26.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


03.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 29.02.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)