Важни съобщения от 2015 г.

30.12.2015 - Становище на председателя на НСЦРЛП във връзка с анонс в предаването „Господари на ефира“ на тема „Съмнително вдигане цените на лекарствата ощетява бюджета на здравната каса“.


08.12.2015 - Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които е изтекъл тригодишният период от включването им в Позитивния лекарствен списък и е необходимо да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус до 31.12.2015 г., във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.).


08.12.2015 - Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок, съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.).


08.12.2015 г. Националният съвет Ви уведомява, че в рубриката „Указания“ са публикувани Методологични указания за представяните документи за оценка на ефикасността, терапевтичната ефективност, безопасността и фармакоикономическите показатели на лекарствени продукти при кандидатстване за поддържане на реимбурсен статус в Позитивния лекарствен списък.


08.12.2015 г. Образец на Заявление за поддържане на реимбурсния сатус на лекарствения продукт на основание чл. 57 б, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


01.12.2015 г.Във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.), Ви информираме за следното:

1.Въвежда се изискване за представяне на нов образец на Декларация-справка, съгласно чл. 33, ал. 2: „Към заявлението по ал. 1 се прилага декларация-справка по образец, утвърден от Съвета, относно цените на производител в съответната валута и в евро - в Румъния, Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Италия, Словения и Испания, както и за обстоятелствата по чл. 8“ от НУПРРРЦЛП.

2.Отпада изискването всички заявления и приложените към тях документи да се представят едновременно на хартиен и електронен носител, включително и  Декларацията за тяхното съответствие.


27.11.2015 г.В меню „Нормативни актове“, подменю „ Българско законодателство“ – „Наредби“ бе публикувана обнародваната в „Държавен вестник“ бр. 92 от 27.11.2015 г. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С информацията можете да се запознаете ТУК.


18.11.2015 г. – Националният съвет Ви уведомява, че всеки Притежател на разрешение за употреба или негов упълномощен представител има възможност да изиска от НСЦРЛП допълнителна информация или разяснения по конкретен казус относно прилагането на чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.) Указания по прилагането на чл. 43 от Наредбата.


На 28.10.2015 г. се проведе информационен ден за отчитане резултатите от проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, който се осъществява чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".


23.07.2015 г. „Считано от 01.06.2015 г. Република България, чрез Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти стана пълноправен член на EURIPID.


03.06.2015 Във връзка със задължението на лечебните заведения с държавно и общинско участие да предоставят пълна информация на НСЦРЛП относно заплатените лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на лекарствените продукти, НСЦРЛП публикува образец на справката, която може да изтеглите ОТ ТУК.