Администрация

Обща администрация

Дирекция "Административно-правно обслужване и финансови дейности"

Изготвя бюджета за приходите и разходите, организира и контролира финансово-счетоводната дейност. Осъществява дейности по управление на човешките ресурси. Организира и осъществява деловодната и архивната дейност в Националния съвет. Организира внедряването и поддържането на информационни системи и информационни бази данни.

Специализирана администрация

Дирекция "Управление на режимите и оценка на здравните технологии"

Организира подготовката на заседанията на Националния съвет. Извършва юридически оценки на подадените заявления. Осигурява правно-нормативното обслужване и процесуално представителство. Организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове, свързани с дейността на Националния съвет.

Дирекция "Аналитични дейности и контрол"

Изготвя становища и разработва предложения за решения по въпроси, свързани с регулирането на цените на лекарствените продукти, и осъществява координация и взаимодействие с компетентните органи на други държави членки по въпросите на ценообразуването на лекарствените продукти. Извършва икономически оценки на подадените заявления. Води и съхранява публичните регистри на Националния съвет. Извършва административно – наказателна дейност.