Указания

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва от лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3 а, 3 б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването. Лечебните заведения определени за проследяване на ефекта от терапията за конкретен лекарствен продукт се вписват в съответното приложение на Позитивния лекарствен списък. За добавяне на лечебно заведение за проследяване на ефекта от терапията с лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, притежателят на разрешението за употреба или упълномощен негов представител следва да подаде заявление и всички съотносими документи по процедура за промяна на други вписани в регистъра обстоятелства (добавяне на лечебни заведения за проследяване на ефекта от терапия) за съответния лекарствен продукт до Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно разпоредбите на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.