Новини

01.04.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


01.03.2021 На основание чл. 63 от Закона за администрацията в меню "За Съвета", рубрика "Годишни доклади" е публикуван Годишен доклад за дейността на НСЦРЛП за 2020 г.


25.02.2021 Уважаеми заявители, уведомяваме Ви, че техническият проблем в уеб-портала на НСЦРЛП вече е отстранен и можете да подавате заявления и документи по електронен път


24.02.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


28.01.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.01.2021 г. На 22.01.2021 г. се проведе дигитална конференция на тема „Е-решения за по-добро здраве“ от поредицата “Капитал Здраве”, организирана от в. „Капитал“. В официалната част на дигиталната конференция гост-участник беше Председателят на НСЦРЛП - проф. Николай Данчев, който поднесе приветствие към участниците и лекция с акцент върху следващите стъпки в дигитализацията на НСЦРЛП и полезните електронни приложения за лекарите и пациентите, които вече работят. На конференцията бяха обсъдени основни инфраструктурни решения за здравеопазването в България и европейските страни; приложения и дигитални решения за пациенти, медицински специалисти и фармацевти; права на пациентите в дигитална среда. Информация за дигиталната конференция можете да видите ТУК.


20.01.2020 г. ОПРОВЕРЖЕНИЕ на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти по повод медийна публикация на Clinika.bg

На 15 януари 2021 г., в 15:54 ч. интернет медията за здравна информация Clinica.bg е публикувала материал със заглавие „90 препоръки за лекарствената политика“, с подзаглавие „Липсва достатъчно прозрачност, държавата изпусна контрола над НСЦРЛП“, смятат експертите“. https://clinica.bg/15330-90-preporyki-za-lekarstvenata-politika
Материалът се позовава на публикуван от Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) "Анализ и изготвяне на препоръки за ангажиране на гражданското участие в процесите по оценка на здравните технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарствата по лекарско предписание, заплащани с публични/бюджетни средства" (Анализ), който е реализиран по проект на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, чрез финансова подкрепа в размер на 89 049,24 лева. „Анализът“ е възложен на фирма „Фарма България“ ЕООД.

В публикацията се съдържат неверни изводи, които уронват авторитета на държавен регулаторен орган в лицето на Съвета, Министерство на здравеопазването и Министерския съвет, например с твърдението, че „Сред основните констатации в доклада са, че държавата в лицето на здравното министерство и министерски съвет не упражнява никакъв контрол над Съвета по цени и реимбурсиране, а дейността на институциите не е достатъчно прозрачна“.
Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, напълно опровергава тази невярна и злонамерена интерпретация на „Анализа“, който не съдържа в нито една своя част подобно заключение.
Категорично се противопоставяме на публикацията, която противоречи на изводите от „Анализа“, посочени в точка 2 (стр.6, абзац трети, пети и шести), включително и на посочените „90 препоръки“, които по неясен начин журналистът е формулирал.
Националният съвет се ангажира задълбочено да анализира дадените адекватни препоръки на БАЛИ и да проведе разяснителна кампания до всички пациентски организации и фармацевтични асоциации относно законовите функции на НСЦРЛП и възможностите за улеснено търсене на данни чрез публичните регистри на цените и реимбурсирането на лекарствени продукти, с оглед повишаване на възможностите на гражданския контрол за прозрачно и ефективно управление.


05.01.2021 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е удостоен с етикет „Ефективен CAF потребител“, в резултат на приключила външна оценка по внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея.

Внедряването на Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework) в НСЦРЛП, е в изпълнение на чл. 64 от Закона за администрацията за цялостно управление на качеството на дейността на организацията за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели, включително чрез системи за управление на качеството.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“, с който е удостоен Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти има за цел да предостави обективна външна оценка за качественото прилагане на модела CAF. Чрез външната оценка на НСЦРЛП, администрация е отличена за започнатия от нея път на усъвършенстване за постигане на по-добро управление и качествена организация на работа във всички ключови аспекти, да оцени положените усилия от ръководството и служителите за въвеждането на модела и да награди поетото предизвикателство – прилагането на един иновативен европейски инструмент.


04.01.2021 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2021 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


02.12.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


30.10.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


30.09.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.08.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


27.08.2020 г. Уважаеми заявители, във връзка с предприети мерки за намаляване разпространението на коронавирус COVID-19 Ви информираме, че всеки вторник и петък от 17:00 ч. ще се провежда дезинфекция на работните помещения на НСЦРЛП, поради което достъпът до административно обслужване ще бъде ограничен.


31.07.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


17.07.2020 г. Уважаеми заявители, информираме Ви, че поради извършване на пълна дезинфекция на работните помещения и коридорните пространства в сграден комплекс „Център по хигиена“ на 17 юли 2020 г., след 15:00 ч. подаването на заявления и документи в НСЦРЛП ще се извършва само по електронен път.


01.07.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.06.2020 г. Уважаеми заявители, с настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-достъпно и ефикасно административно обслужване. Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване.


04.06.2020 Националният съвет Ви уведомява, че в меню "Ценообразуване и реимбурсиране", рубрика „Указания“ са актуализирани Методологични указания за представяните документи за оценка на ефикасността, терапевтичната ефективност, безопасността и фармакоикономическите показатели на лекарствени продукти при кандидатстване за поддържане на реимбурсен статус в Позитивния лекарствен списък.


01.06.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


04.05.2020 Националният съвет Ви уведомява за извършени промени на уникалните идентификационни кодове на лекарствени продукти в РЕГИСТЪРА НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ и в РЕГИСТЪРА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ. Пълния списък на променените уникални идентификационни кодове можете да видите ТУК.


30.04.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.04.2020 Срокове по време на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви уведомяваме, че съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3 от закона, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.


03.04.2020 Уважаеми заявители, информираме Ви, че поради извършване на пълна дезинфекция на работните помещения и коридорните пространства в сграден комплекс „Център по хигиена“ на 6 април 2020 г. (понеделник), след 15:00 ч. подаването на заявления и документи в НСЦРЛП ще се извършва само по електронен път.


01.04.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.03.2020 Срокове по време на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Във връзка с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви уведомяваме, че сроковете, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания следва да се броят в съответствие с разпоредбата на чл. 3, т. 2 от закона.


18.03.2020 г. Отмяна на редовно заседание на НСЦРЛП

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и предвид наложените ограничителни мерки с оглед разпространението на коронавирус COVID-19, планираното на 19 март 2020 г. редовно заседание на Националния съвет няма да бъде проведено, като оставаме в готовност за провеждане на извънредно заседание във всеки следващ момент, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.


16.03.2020 г. Граждански контрол върху цените на лекарствените продукти

Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk

В прикачения файл можете да намерите указание за ползване на мобилното приложение: Указания за мобилното приложение 

 andoid


16.03.2020г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НСЦРЛП

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Информираме гражданите, бизнеса и заинтересованите организации за възможностите, които предоставя  Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на НСЦРЛП. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал. 4 от Закона за електронно управление.


11.03.2020 г. Ограничителни меркиcovid19.jpg

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, прието на заседание на Народното събрание за периода от 13 март до 13 април 2020 г., във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, Ви информираме за налагане на следните ограничителни мерки:

  1. Ограничава се достъпът на външни лица до работните помещения на НСЦРЛП.
  2. Консултации с граждани и заявители ще се извършват само по телефон или по електронен път.
  3. Потребителите на административни услуги се приканват да заявяват услуги и да получават издадените решения по електронен път, посредством уеб-портала, достъпен на интернет страницата на НСЦРЛП или чрез лицензиран пощенски оператор.
  4. Подаването на жалби и допълнителни документи към административни процедури следва да се извършва по електронен път като прикачени файлове, подписани с електронен подпис или на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор (датата на пощенското клеймо ще удостоверява датата на получаване на съответния документ).
  5. За регистрираните документи ще получавате съответните входящи номера по електронен път.

При необходимост, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация, ограничителните мерки ще бъдат променени и допълнени или техният срок ще бъде удължен.


26.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


03.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 29.02.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)