Новини

18.03.2020 г. Отмяна на редовно заседание на НСЦРЛП

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и предвид наложените ограничителни мерки с оглед разпространението на коронавирус COVID-19, планираното на 19 март 2020 г. редовно заседание на Националния съвет няма да бъде проведено, като оставаме в готовност за провеждане на извънредно заседание във всеки следващ момент, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.


16.03.2020 г. Граждански контрол върху цените на лекарствените продукти

Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk

В прикачения файл можете да намерите указание за ползване на мобилното приложение: Указания за мобилното приложение 

 andoid


16.03.2020г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НСЦРЛП

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Информираме гражданите, бизнеса и заинтересованите организации за възможностите, които предоставя  Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на НСЦРЛП. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал. 4 от Закона за електронно управление.


11.03.2020 г. Ограничителни меркиcovid19.jpg

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, прието на заседание на Народното събрание за периода от 13 март до 13 април 2020 г., във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, Ви информираме за налагане на следните ограничителни мерки:

  1. Ограничава се достъпът на външни лица до работните помещения на НСЦРЛП.
  2. Консултации с граждани и заявители ще се извършват само по телефон или по електронен път.
  3. Потребителите на административни услуги се приканват да заявяват услуги и да получават издадените решения по електронен път, посредством уеб-портала, достъпен на интернет страницата на НСЦРЛП или чрез лицензиран пощенски оператор.
  4. Подаването на жалби и допълнителни документи към административни процедури следва да се извършва по електронен път като прикачени файлове, подписани с електронен подпис или на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор (датата на пощенското клеймо ще удостоверява датата на получаване на съответния документ).
  5. За регистрираните документи ще получавате съответните входящи номера по електронен път.

При необходимост, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация, ограничителните мерки ще бъдат променени и допълнени или техният срок ще бъде удължен.


26.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


03.02.2020 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 29.02.2020 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)