Народно събрание – Комисия по здравеопазване

Министерски съвет

Министерство на здравеопазването

Комисия по прозрачност

Изпълнителна агенция по лекарствата

Национална здравноосигурителна каса

Омбудсман на Република България

Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита от дискриминация

Върховен административен съд

Административен съд – София

Неправителствени организации

Български фармацевтичен съюз

Български лекарски съюз

Български зъболекарски съюз

Българска генерична фармацевтична асоциация

Асоциация на научноизследователските фармацевтични организации в България

Българска асоциация по клинични проучвания

Асоциация на собствениците на аптеки

Национална аптечна камара

Българска асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти

Българска асоциация по лекарствена информация

Национална пациентска организация

Българска асоциация за закрила на пациентите

Федерация български пациентски форум