Харта на Клиента

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се стреми да бъде ефективна, ефикасна и модерна институция. Дейността ни се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, е разработена Хартата на клиента на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, чиято основна цел е да удовлетворява високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.
Хартата на клиента е документ - писмено изразена воля и желание за сътрудничество с всички потребители на административни услуги. Съвместната ни работа е с визия за коректно отношение, взаимно уважение, бързи и лесни за достъп административни услуги, нашите ангажименти и задължения.
Какви принципи ще спазваме при предоставяне на административни услуги:
    • Законност при търсене и получаване на административните услуги;
    • Осигуряване на еднакви условия /равнопоставеност/ при предоставяне на услугите;
    • Своевременност и безпристрастност при предоставяне на услугите;
    • Откритост, достоверност и пълнота на услугите;
    • Защита правото на информация;
    • Защита на личната информация;
    • Недопускане на дискриминация;
    • Недопускане на конфликт на интереси.
    • Улесняване достъпа до услуги на всеки заявител чрез разширяване каналите за комуникация.
Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с нормативните промени, потребностите и изискванията на потребителите.

Харта на клиента в pdf формат.