Банкова сметка

НСЦРЛП ЕИК: 176478160

 

      Банкова сметка в лева на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 

             Банка: Българска Народна Банка

IBAN: BG80BNBG9661 3100 1284 01 - Сметка за внасяне на държавни такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за заявяване на административни услуги

             BIC: BNBGBGSD

             Телефон за контакт за извършване на счетоводни справки: +359 2 89 53 166

 

Банкова сметка за чужди средства в лева:

Банка: Българска Народна Банка

IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1284 03 - По тази сметка се внасят гаранции и депозити за участие в конкурси и търгове.

BIC: BNBGBGSD

Телефон за контакт за извършване на счетоводни справки: +359 2 89 53 166