Често задавани въпроси и отговори във връзка с проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти

Необходимо ли е да се въвежда допълнителна информация в Болничната Информационна Система, с цел проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти?

Не, не е необходимо да се въвежда допълнителна информация.

 

Трябва ли да бъде инсталирана локално допълнителна платформа, за да се изпращат данни от лечебните заведения до Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП)?

Да. Подробна техническа информация за процеса на инсталиране е изпратена до всяко лечебно заведение, определено с Решение на НСЦРЛП  за проследяване на ефекта от терапията.

 

От страна на лечебните заведения, какво действие е необходимо да се извърши, за да се изпращат данните към Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти?

 Данните от дейността на лекарите трябва да бъдат вписани в Болничната Информационна Система. Платформата, предоставена от НСЦРЛП, следва да бъде инсталирана, като в процеса на инсталация, администратора избира папка, в която би желал да съхранява XML файловете.

 

Необходимо ли е лечебното заведение да предоставя ежедневно данни чрез трансфер от Болничната информационна система?

Да. Необходимо е ежедневно XML файловете да се копират в избраната директория (папка) и да се изпращат на НСЦРЛП.

 

Автоматичен или ръчен е процесът по изпращането (копирането в определена папка) на XML файловете?

Процесът по изпращането (копирането в определена папка) на XML файловете може да е, както ръчен, така и автоматичен, и се определя от администратора на самата болница. Автоматичното копиране е в сила за болнични системи (БИС), позволяващи генерирането на дневни отчети в няколко директории едновременно.

 

От коя дата лечебните завадения следва да изпратят (копират в избраната папка) XML файлове? 

  • В случай че лечебното заведение има лекарства, реимбурсирани през 2018, е нужно да изпрати xml файлове от 01.07.2018 г.
  • В случай че лечебното заведение има лекарства, реимбурсирани през 2019, е нужно да изпрати xml файлове от 01.01.2019 г.
  • Всички останали лечебни заведения е нужно да изпратят xml файлове от 01.04.2019 г.

 

Кои некоректно въведени параметри в БИС биха довели до неточна оценка в процеса на проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти?

  • Дата на диагноза;
  • Оценка от терапия;
  • Дата на поставяне на оценката от терапия.

 

Какви са препоръките за попълване на дата на диагноза?

Дата на диагноза се въвежда задължително в решение на общата клинична онкологична комисия /ОКОК/ и се копира автоматично в онкопротокола/ КОКХ- клинична онкологична комисия по химиотерапия /хематология/. При промяна на онкопротокола /КОКХ/  винаги трябва да се използва една и съща дата на диагноза. Да има първоначална дата при поставяне на диагнозата, която да не се променя във времето. Датата на диагноза не бива да се греши с тази на старта на терапията по повод прогресия.

 

Какви са препоръките за попълване дата на поставяне на оценката от терапия?

Всяка промяна в лечението да е съпроводена с оценка на отговор от предходното лечение заедно с дата на поставяне на оценката – дори при смяна, поради лекарствена непоносимост.

 

Какви са препоръките за попълване оценка от терапията?

Необходимо е да има медицински доказателства, на база на които е поставена оценката. При смяна на терапията, поради, например лекарствена непоносимост, да НЕ се пише начална терапия, а да се вписва отговор от предходна терапия.

 

Анонимизират ли се данните на пациента вписани в ежедневните отчети, които се генерират от Болничните информационни системи.

Данните за пациента се анонимизират с инструмент, внедрен в платформата, преди тяхното изпращане към НСЦРЛП.

Следва да се има предвид, че Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в качеството си на публичен орган, събира и обработва данни по силата на закона, в изпълнение на задача от обществен интерес, както и при упражняването на официални правомощия. В тази връзка, не следва да се изисква съгласие на лицата, чиито данни се събират и обработват, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и посочените действия не представляват нарушение на Закона.