Положително решение на Националния съвет за включване на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование (INN)/разширяване на терапевтично показание

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си резюмета на Доклади за оценка на здравните технологии.


Положително решение за включване на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование (INN)

Положително решение за разширяване на терапевтично показание на включен лекарствен продукт в ПЛС