Нормативни изисквания

Регламент за ОЗТ

Регламент (ЕС) 2021/2282 относно оценката на здравните технологии (ОЗТ) влезе в сила през януари 2022 г. и ще започне да се прилага поетапно от януари 2025 г. (информация може да намерите тук). Целта на Регламента е да с повиши качеството на ОЗТ в Европейския Съюз и да допринесе за подобряване на достъпа на пациентите до иновативни технологии в областта на здравеопазването, като например за лекарствените продукти и медицинските изделия, заплащани с публични средства. Същият цели да хармонизира в различните държави процедурите по оценка на здравните технологии на иновативните лекарствени терапии, които навлизат на пазара на Европейския съюз, както и да се намали административната тежест за разработчиците на здравни технологии.

Моля, за повече информация прегледайте инфографиката ТУК.


Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти извършва Оценка на здравните технологии на лекарствените продукти, на основание чл. 259, ал.1, т. 6 от ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и чл.1, т. 8 и Глава шеста от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)


Ръководство относно изискванията към съдържанието на анализа за оценка на здравната технология (Приложение № 6 към чл. 35, ал. 3 и 6 към Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти)

Доклади за оценка на здравните технологии:
На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си Докладите за оценка на здравните технологии само след предоставено писмено съгласие от съответния притежател на разрешението за употреба на оценявания лекарствен продукт.