Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина държавата регулира пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства в съответствие с най-ниските референтни цени в държави членки на ЕС.

С Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти са определени 17 страни, към които България се реферира:

Основни държави: Румъния; Франция; Латвия; Гърция; Словакия; Литва; Португалия; Италия; Словения и Испания.

Допълнителни държави: Белгия; Чехия; Полша; Унгария; Дания; Финландия; Естония.

Списъка с референтни държави можете да видите ТУК.


   От 01.08.2015 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти започна прилагането на базата данни на EURIPID за целите на външното ценово рефериране. EURIPID  системата поддържа информация за цените на лекарствените продукти, заплащани с обществени средства в 27 държави: Албания, Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия, Обединено кралство и България.

Информацията е актуална към 01.01.2017 г.