График служебна проверка чл.43

График за извършване на проверка на цените на лекарствените продукти по реда на чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изменена и допълнена с Постановление № 233 от 31.07.2014, обн. в ДВ бр. 66 от 08.08.2014г.


НСЦРЛП  извършва административно-наказателна дейност по реда на чл. 289, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1, 2, 3, и 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата) притежателят на разрешение за употреба или упълномощен негов представител следва на всеки 6/12 месеца от датата на утвърждаване на последната цена да подаде в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти декларация за липса на промяна на цените, посочени в декларация-справката по чл. 33, ал. 2, въз основа на която е била утвърдена цена на включен в ПЛС лекарствен продукт или заявление за промяна на утвърдена цена.
Притежател на разрешение за употреба, който не изпълни задължение, определено с Наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.


Можете да изтеглите Графика, като натиснете линка по-долу: