График служебна проверка чл.43

График за извършване на проверка на цените на лекарствените продукти по реда на чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)

НСЦРЛП извършва административно-наказателна дейност по реда на чл. 289, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1, 2, 3, и 4 от Наредбата за условията , правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата) притежателят на разрешение за употреба или упълномощен негов представител следва на всеки 6/24 месеца от датата на утвърждаване на последната цена да подаде в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти декларация за липса на промяна на цените, посочени в декларация-справката по чл. 33, ал. 2, въз  основа  на  която  е  била  утвърдена  цена   на   включен   в   ПЛС   лекарствен   продукт или заявление за промяна на утвърдена цена.

Притежател на разрешение за употреба, който не изпълни задължение, определено с Наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно  извършване  на  същото  нарушение  -  с  имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.

 

Можете да изтеглите Графика, като натиснете линка по-долу:

График 24 месечни проверки
График 6 месечни проверки