Новини

 

06.12.2017г. Важно съобщение за заявителите (притежател на разрешение за употреба или упълномощен негов представител)

При актуализация на Приложение 4 на ПЛС от 02.12.2017г. НСЦРЛП въведе в информационната система датата на влизане в сила на цената след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването за лекарствени продукти с вписани през периода 01.06.2016г. – 01.08.2017г. цени, което представлява коректната дата на влизане в сила на цената.

След проверка на вписване на новата „дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването“ установихме техническа грешка при вписване на датата на 28 лекарствени продукта, която грешка ще бъде отстранена незабавно.

Лекарствените продукти са със следните Идентификатори (ID):

3799, 2991, 3838, 3557, 3605, 3325, 4092, 3746, 3745, 3716, 2758, 2757, 15109, 2643, 2719, 2721, 3264, 3475, 3204, 3743, 3592, 15214, 3700, 3857, 3703, 4091, 792, 2268

29.11.2017

Уважаеми заявители,

През периода 01.06.2016 г. – 01.08.2017 г. в Приложение 4 на ПЛС, в колона U "Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването“ автоматично от Информационната система е генерирана датата на актуализация на ПЛС, в случаите на утвърждаване на цена или промяна на цена на лекарствен продукт.

С оглед правилно определяне на началната дата на периода на подаване на декларация/заявление по реда на чл. 43 на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата), НСЦРЛП въведе в Приложение 4 на ПЛС, в колона U датата, от която решението за утвърждаване или промяна на цената е влязло в сила (след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването).

Вписването на новата „Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването“ ще се осъществи с актуализацията на ПЛС на 02.12.2017 г.

При вписването на датата за лекарствените продукти ще се промени месецът на настъпване на 6/12 месечния период от действието на последната утвърдена цена. В тази връзка Притежателите на разрешение за употреба следва да проверят вписаните дати и да ги използват при определяне на срока за подаване на декларация/заявление по реда на чл. 43 от Наредбата.

Уведомяваме Ви, че НСЦРЛП ще публикува списък на лекарствените продукти, които подлежат на проверка на цените през месец декември 2017 г. Притежателите на разрешения за употреба следва да се информират от този списък, за да могат да спазят срока за подаване на декларация/заявление, тъй като след актуализацията на 02.12.2017 г. ще настъпят промени в колоната с датата на вписване на цената. В случай на неподаване на декларация/заявление за лекарствени продукти, подлежащи на проверка по реда на чл. 43 през месец декември, НСЦРЛП ще извърши служебна проверка на цените.


02.08.2017 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) стартира обучение на студенти по фармация за придобиване на теоретични и практически знания в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти, в изпълнение на проект на Министерство на образованието и науката „Студентски практики - Фаза 1“. НСЦРЛП е предпочетен работодател за обучаваща организация на студенти, с цел  подпомагане и подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.


13.06.2017 – Уважаеми заявители, Националният съвет публикува АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НСЦРЛП.  Целта на електронната анкета е да проучи и изследва мнението на възможно най-голям брой потребители на Портала за електронни услуги, което ще даде възможност да се извърши реална оценка и анализ на Вашата удовлетвореност от внедрената система. За достъп до електронната анкетна карта използвайте следния линк: https://goo.gl/forms/65jymJ9emAkOqMan1


НСЦРЛП  извършва административно-наказателна дейност по реда на чл. 289, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Съгласно изискването на чл. 43, ал. 1, 2, 3, и 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата) притежателят на разрешение за употреба или упълномощен негов представител следва на всеки 6/12 месеца от датата на утвърждаване на последната цена да подаде в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти декларация за липса на промяна на цените, посочени в декларация-справката по чл. 33, ал. 2, въз основа на която е била утвърдена цена на включен в ПЛС лекарствен продукт или заявление за промяна на утвърдена цена.
Притежател на разрешение за употреба, който не изпълни задължение, определено с Наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.          


01.03.2017 г. На официална церемония по връчването на наградите на Българска Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ) за 2016 г., която се проведе на 28 февруари 2017 г.,  Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти бе удостоен с наградата за държавна администрация за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии, за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло. С информацията можете да се запознаете ТУК.  


23.02.2017 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е номиниран в категорията „Държавна администрация“ за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. Конкурсът се организира и провежда от УС на Българска Асоциация по Информационни Технологии, под патронажа на Президента на Република България. Наградата за Публична администрация има за цел да отличи администрация, с внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло. С информацията можете да се запознаете ТУК.


10.02.2017 г.

Уважаеми заявители,

Националният съвет Ви уведомява относно изискването при регистриране чрез Портала за електронни административни услуги към заявлението, да прилагате изискуемите декларации от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, подписани със:

• собственоръчен подпис, като сканираното изображение на Декларацията прикачите към заявлението;

• електронен подпис на декларатора, като прикачите Декларацията като самостоятелен документ към заявлението.


03.02.2017 Националният съвет Ви уведомява, че в рубрика "Указания" са публикувани Вътрешни правила за предоставяне на достъп до преписки по административни производства на НСЦРЛП.  С информацията можете да се запознаете ТУК.


05.01.2017 г. Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията

Във връзка с изискването на чл. 31а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) публикува Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията.

Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти се извършва за срок до първоначалното подаване на заявление за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти. При включването на лекарствените продукти НСЦРЛП определя и условията и критериите за проследяване на ефекта от терапията с тях. Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти се извършва от университетски болници и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването.