Оценка на здравните технологии

05.02.2020 г. На основание чл. 259, ал.1, т. 6 от ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и чл.1, т. 8 и Глава шеста от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът извършва оценка на здравните технологии на лекарствените продукти.

След 01.04.2019 г. в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) са постъпили процедури, за които се изисква извършването на оценка на здравните технологии (ОЗТ), като следва:

- тридесет за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствени продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования.

- четиринадесет за добавяне на нови терапевтични показания на лекарствени продукти, принадлежащи към международни непатентни наименования, включени в ПЛС.

- четири процедури, съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Издадени са четиридесет и три броя заповеди, с които се определят работни групи, които да изготвят клинична и фармако-икономическа оценка на лекарствените продукти, подлежащи на ОЗТ. 

Към настоящия момент в НСЦРЛП са постъпили тридесет и две  изготвени оценки на здравните технологии от работни групи.

Двадесет и пет процедури с ОЗТ са разгледани  на заседание на Съвета и имат издадени решения.


Ръководство относно изискванията към съдържанието на анализа за оценка на здравната технология (Приложение № 6 към чл. 35, ал. 3 и 6 към Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти)

 

Доклади за оценка на здравните технологии:
На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си Докладите за оценка на здравните технологии само след предоставено писмено съгласие от съответния притежател на разрешението за употреба на оценявания лекарствен продукт.

 

Резюме на доклади за оценка на здравните технологии:
На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си резюмета на Доклади за оценка на здравните технологии.