Процедури реализирани преди 01 октомври 2014 г.

30.10.2014 „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ“ – УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № ДК 07-15/30.10.2014 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСЦРЛП


01.10.2014 г. „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА“ – УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № ДК 07-6/01.10.2014 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСЦРЛП.


30.07.2014 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ОДИТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПАК „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ – ЕФЕКТИВНА И МОДЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“.


14.05.2014 г. РАЗЯСНЕНИЯ  ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПАК „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ – ЕФЕКТИВНА И МОДЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ  И БИЗНЕСА“.


13.05.2014 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛЕН РЕИНЖИНЕРИНГ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (НСЦРЛП) С ЦЕЛ, ПРЕХОД КЪМ ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ПО ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЗЦЯЛО В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ДОСТАВКА НА АИС, СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА НСЦРЛП, ВКЛ. ПЛС.“


12.05.2014 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ИЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПАК „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ – ЕФЕКТИВНА И МОДЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“


28.04.2014 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА“