Задължени лечебни заведения, които заплащат лекарствени продукти с публични средства

Съгласно чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Регламентираното в чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти задължение за продажба на лекарствени продукти на лечебни заведения на цена, не по-висока от стойността, определена по реда на чл. 55, следва да се прилага при продажбата на лекарствени продукти единствено на лечебни заведения от изрично очертания в ЗЛПХМ кръг, както следва: лечебни заведения с държавно и/или общинско участие, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебнит заведения за стационарна психиатрична помощ, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, лечебни заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.