Важни съобщения от 2014 г.

 

11.11.2014 г. В меню „Административни услуги“, в „Образци на документи“ са публикувани образци на документи на основание чл. 13, 14, 16, 23, 25, 32, 33, 34, 38 и 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 7 Ноември 2014 г. и утвърдени на заседание на НСЦРЛП, проведено на 10.11.2014 г. (Протокол № 91/10.11.2014 г.). Моля при заявяване на административни услуги да представяте утвърдените образци на документи,  които можете да изтеглите от ТУК.

31.10.2014 г. Във връзка със задължението на лечебните заведения да предоставят пълна информация на НСЦРЛП относно заплатените лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на лекарствените продукти, НСЦРЛП публикува образец на справката, която може да изтеглите ОТ ТУК.

29.09.2014 г. В меню „Ценообразуване и реимбурсиране“ са публикувани Графици за извършване на дванадесет и шестмесечни проверки на цените на лекарствените продукти по реда на чл.43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изменена и допълнена с Постановление № 233 от 31.07.2014, обн. в ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г.

15.07.2014 – С решение № 484 от 10.07.2014 г. на Министерския съвет е освободена доц. Асена Стоименова като член на НСЦРЛП и на нейно място е избрана доц. Маноела Манова – Овчарова.

11.07.2014 г. В английската версия на интернет страницата на НСЦРЛП в меню “News” са публикувани  важни съобщения и новини. В меню „Reference state” е публикувана информация относно web-адресите на 17-те държави от ЕС, които са референтни за Република България.

30.05.2014 г. При изготвяне на предложение за включване в Списъка на външните медицински експерти към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, на основание чл. 38, ал. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, моля използвайте Табличната  форма – ТУК.

29.05.2014 г. В меню „Ценообразуване и реимбурсиране“, подменю „Референтни държави“ са публикувани web-адресите на 17 държави от ЕС, които са референтни за Република България. В поясненията към тях са публикувани разширения за бърз достъп до лекарствените листи и нормативната уредба на референтните страни. Посочени са още web-адресите на агенциите по лекарствата за съответните страни...четете още

НСЦРЛП спечели проект по Оперативна програма „Административен капацитет“...четете още

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти  отбелязва една година от създаването си на 21 март  2014 г....четете още

05.03.2014 г. Годишен доклад относно дейността на НСЦРЛП за 2013 г....четете още

05.03.2014 г. Ред за съобщаване решенията на НСЦРЛП... четете още

24.02.2014 г. Спазване на срокове за подаване на декларации, съгласно чл. 43, ал. 1 от НУПРРЦЛП... четете още

Не се препоръчва използването от чуждестранните органи и регулаторни власти на цените на лекарствените продукти за срок от 6 месеца (до края на юни 2014г.), поради решение на правителството на Република Чехия за дефлация на кроната.  -  вижте решението в PDF от ТУК.

05.01.2014 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти предприема действия, свързани с компетентността си по чл. 289, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за налагане на административни наказания на притежателите на разрешенията за употреба, неизпълнили задълженията си за подаване на декларация в сроковете по чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 40 от 30.04.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., ДВ. бр. 92 от 07.11.2014 г.).“