Важни съобщения от 2013 г.

27.12.2013 г. Обръщение на Председателя на НСЦРЛП... четете още

02.11.2013 г. В изпълнение на разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране...четете още

11.11.2013 г. Уведомление до притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и техните упълномощени представители...четете още

04.11.2013 г. Указание за изчисляване на процент статистически отчетена инфлация...четете още