Достъп до Обществена Информация

1. Данни за НСЦРЛП, функции и отговорности на НСЦРЛП. Правомощия на председателя (pdf формат)

2. Списък на взетите решения (pdf формат) 

3. Списък и текстове на издадените наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства (pdf формат) 

4. Списък и текстове на издадените наредби за промяна на фармако-терапевтични ръководства (pdf формат)

5. Наименование, адрес на електронната поща, телефон и работно време на Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация (html формат)

6. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в НСЦРЛП

7. Годишни цели (pdf формат) / Годишни доклади за дейността на НСЦРЛП (pdf формат)

8. Бюджет на НСЦРЛП (pdf формат) / Отчет за изпълнението на бюджета на НСЦРЛП (pdf формат)

9. Проекти на наредби за приемане на ФТР, заедно с мотивите към тях и резултатите от общественото обсъждане на съответния проект (pdf формат)

10. Проекти на наредби за промяна на ФТР, заедно с мотивите към тях и резултатите от общественото обсъждане на съответния проект (pdf формат)

11. Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Все още няма такива уведомления

12. Вътрешни правила за упражняване правото на ДОИ (pdf формат)

13. Обявления за конкурси за държавни служители (Интегрираната информационна система на държавната администрация)

14. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (pdf формат)

15. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ – При наличие на такава информация, същата се публикува на интернет страницата в рубрика „Новини“

16. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ - Все още няма такава информация, която да е заявена повече от три пъти.