Достъп до Обществена Информация

1. Устройствен правилник, функции и отговорности на НСЦРЛП (pdf формат)

2. Списък на взетите решения (pdf формат)

3. Регистри на лекарствените продукти (база данни, xls фомат, отворен формат)

4. Наименование, адрес на електронната поща, телефон и работно време на деловодството, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация (html формат)

5. Извлечение от Вътрешни правила за организация на работата в НСЦРЛП при извършване на административно обслужване на принципа „едно гише“ (pdf формат)

6. Цели и отчети за дейността на НСЦРЛП (pdf формат)

7. Бюджет на НСЦРЛП (pdf формат) / Отчет за изпълнението на бюджета на НСЦРЛП (pdf формат)

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача (база данни Профил на купувача)

9. Издадени нормативни актове (pdf формат)

10. Проекти на нормативни актове (pdf формат)

11. Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Все още няма такива уведомления

12. Правила за упражняване правото на ДОИ (pdf формат)

13. Обявления за конкурси за държавни служители (Интегрираната информационна система на държавната администрация)

14. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (pdf формат)

15. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация  и актовете по прилагането му – неприложимо.

16. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ – При наличие на такава информация, същата ще бъде публикувана на интернет страницата в рубрика „Новини“

17. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ - Все още няма такава информация, която да е заявена повече от три пъти.

18. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор (pdf формат)