Достъп до Обществена Информация

1. Устройствен правилник, функции и отговорности на НСЦРЛП.

2. Списък на взетите решения.

3. Регистри на лекарствените продукти.

4. Наименование, адрес на електронната поща, телефон и работно време на деловодството, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

5. Извлечение от Вътрешни правила за организация на работата в НСЦРЛП при извършване на административно обслужване на принципа „едно гише“.

6. Програми и отчети за дейността на НСЦРЛП.

7. Информация за бюджета на НСЦРЛП.

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача.

9. Проекти на нормативни актове - неотносимо.

10. Правила за упражняване правото на ДОИ.

11. Обявления за конкурси за държавни служители.

12. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ - Все още няма такава информация, която да е заявена повече от три пъти.

14. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.