Административен регистър

С  Наредбата за административния регистър, приета с ПМС № 14 от 22.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г. се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се поддържа чрез интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА). 

В административния регистър се актуализира информация за:

  • Административните структури и ръководните им органи
  • Административните услуги и режимите
  • Конкурсите
  • Правоотношенията на служителите в администрацията

Достъпът до Административния регистър се осъществява чрез интернет страницата на Министерския съвет: iisda.government.bg